Home arrow Publicatii
Imprimare
PROIECTE REALIZATE PROIECTE REALIZATE

 

 

PUBLICATII

PROIECTE REALIZATE

     Raportul de activitate pentru anul 2014 

 

                                                                                                             

In scopul informarii si constientizarii membrilor ?i beneficiarilor organiza?iei, populatiei, Asociatia desfasoara urmatoarele activitati:

- Editarea si distribuirea gratuit? membrilor, cetatenilor, organelor APL, agentilor economici, scolilor, bibliotecilor, ONG-urilor a buletinelor informative "Salvati Natura" ?i  “Vocea Fermierului”.
 
- Editarea, distribuirea pliantelor informative ?i afi?elor tematice in domeniul agrar, protectiei mediului si drepturilor omului, prevenirii traficului de fiinte umane, APL, tineretului, recomandatiilor cu privire la imbunatatirea calitatii apei potabile, protectiei solului si luptei impotriva eroziunii lui, alte domenii de activitate
 
- Editarea si distribuirea a 3 numere ale buletinului informativ "Comunitatea", finantat de Fundatia Soros Moldova si Corpul Pacii S.U.A. in Republica Moldova
 
Editarea si distribuirea  publica?iilor:

- Ghidul ecologic cu privire la legislatia Republicii Moldova despre accesul la informatie, justitie si participarea publicului la adoptarea deciziilor de mediu, 2002

- Protectia solului si unele recomandatii pentru stoparea eroziunii, 2003

- Ghidul comunei Pruteni, 2004

- Ariile naturale protejate de stat din raionul Falesti, jude’ul B?l?i, 2004

- AO CUTEZ?TORUL - cinci ani de realiz?ri ?i perspective

- Ghidul agriculturii ecologice, 2005

- Starea calit??ii solului ?i unele recomanda?ii privind stoparea proceselor de degradare a solului în raionul F?le?ti, 2005

- Cre?terea ciupercilor - afacere profitabil? ?i avantajoas?, 2006

- Testamentul bunelor practici agricole  favorabile mediulu, 2007

- Comercializarea produc?iei agricole- factor important în activitatea fermierilor, 2008
 

În colaborare cu Funda?ia Corona Ia?i au fost editate ?i distribuite:

- Ghid legislativ ?i de bun? practic? pentru protec?ia apelor de suprafa?? din Bazinul Prutului în context transferontalier, 2005

- Bro?ura “Colaborare transfrontalier? pentru protec?ia calit??ii apelor de suprafa?? din bazinul hidrografic al rîului Prut”, 2005. 

- GHIDUL LEGISLATIV ?i de bune practici pentru reducerea impactului de?eurilor asupra mediului în context transfrontalier, 2007

- Bro?ura “Colaborare transfrontalier? pentru reducerea impactului de?eurilor asupra mediului” (Programul de Bun? Vecin?tate Romania- Republica Moldova 2004-2006)

- Bro?ua final? a proiectului “Colaborare transfrontalier? pentru reducerea impactului de?eurilor asipra mediului”, 2007
 

În colaborare cu Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Ia?i, Inspectoratul Ecologic de Stat a Republicii Moldova, Funda?ia Corona Ia?i:

- 2 buletine informative “Managementul bilateral Romania- Republica Moldova pentru conservarea biodiversit??ii în zona de granit? dinte cele dou? ??ri”, 2007-2008

- Bro?ura “Cunoa?te NATURA! AJUT-O S? TE POAT? ALUTA!”, 2008


În colaborare cu ONG- ul “Alian?a” Donetc Ucraina ?i “Tineri f?r? frontiere” din or Tîrgu Jiu, Romania:

- Bro?ura “Transferul competentelor de integrare europeana a României catre societatea civila din Moldova si Ucraina”, 2008        
 

În colaborare cu prim?ria ora?ului F?le?ti ?i Centrul Regional de Mediu din Moldova:

- Bro?ura “Nu arunca azi ceea ce po?i folosi mîine”, 2007
    
          Pliantele: Colectarea de?eurilor din plastic

                        Colectarea de?eurilor din hîrtie

                        Colectarea de?eurilor din sticl?

                        Compostul simplu ?i eficient

                        Un ora? mai curat- un ora? civilizat


- Bro?ura “Dezvoltarea durabil? ?i producerea produselor ecologice în republica Moldova”, autori- Sergiu Croitoru, Boris Boincean.

- Calendarul ecologic "Reciclînd hîrtia, salvezi p?durea, chibzuie?te..."

- Posterul „Fiecare de?eu are locul s?u”

- Bro?ura „Bugetul ora?ului F?le?ti pe anul 2019”, „Bugetul ora?ului F?le?ti pe anul 2010”

- Bro?ura „Ghidul agricultorului ecologic”, autor- doctorul habilitat în agricultura Boris Boincean

- Bro?ura „Pa?ii spre certificarea produc?iei agricole ecologice”, autor- Iurie Senic, ?eful Direc?iei Agricultura ecologic?, resurse regenerabile ?i irigare” a Ministerului Agriculturii ?i Industriei Alimentare din Republica Moldova

- Bro?ura final? a proiectului „Cet??eni activi- comunitate puternic?”, finan?at? de Funda?ia Soros – Moldova.

- Ghidul Cet??eanului din ora?ul F?le?ti, editat în cadrul proiectului „Transparen?a- oxigenul democra?iei”, finan?at de Ambasada SUA în Republica Moldova.

- Plianta informativ? „Grani?e comune.Solu?ii comune” în cadrul proiectului Re?ea transfrontalier? pentru Agricultura ecologic?, „EcoAgriNet”, finan?at de Uniunea European? prin Programul Opera?ional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

- Bro?ura "Certificarea produselor ecologice conform Cerintelor si Standartelor Europene", editata in cadrul proiectului "Retea transfrontalera pentru agricultura ecologica EcoAgriNet"

- Plianta informativ? „Grani?e comune.Solu?ii comune” în cadrul proiectului Re?ea transfrontalier? pentru agricultura ecologic?, „EcoAgriNet-2”, finan?at de Uniunea European? prin Programul Opera?ional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

- 5 pliante informative în cadrul proiectului "Promovarea agriculturii ecologice si bunelor practici agricole in spatiul rural", finan?at de finantat de REC-Budapesta din surse financiare SIDA