Home arrow Activitati
Imprimare

ACTIVITATI

Elaborarea Strategiei AO "CUTEZATORUL" pentru anii 2022-2024;

 Vizita in satul Trifesti la ferma agricola performanta "Domeniile Lungu"

• Studierea experientei in sectorul agrar la fermele agricole din judetul Iasi Botosani si Neamt;

• Organizarea si gestionarea retelei raionale de femei antreprenoare in sectorul agrar;

 Vizita de studiu a retelei de femei antreprenoare in regiunea Cernauti, Ucraina, membre a OR FARM Falesti;

• Organizarea si desfasurarea primului Tirg agricol in or. Falesti a femeilor antreprenoare in cadrul sarbatorii "Toamna de aur";

• Crearea si gestionarea retelei de tineri fermieri;

• Desfasurarea primului Forum Regional al Tinerilor Fermieri din raionul Falesti si Glodeni;

• Crearea Scolilor de Cimp in satele Marandeni (agricultura conservativa), Sarata Veche (agricultura ecologica) si Institutul CCC "Selectia"(controlul integrat al daunatorilor);

• Crearea Platformei Regionale de Dezvoltare Agro-Rurala;

• Crearea grupurilor de initiativa locala;

• Elaborarea si Implementarea Proiectelor Regionale-Nationale si Transfrontaliere;

• Crearea loturilor demonstrative de comportare si testare a hibrizilor de floarea soarelui, porumb, griu si orz de toamna, varza timpurie si sfecla de zahar;

• Organizarea instruirilor producatorilor agricoli in diferite domenii ale agriculturii cu eliberarea certificatelor pentru primirea subventiilor;

 Acordarea asistentei informative si consultative in domeniul agrar, fermierilor si agentilor economici;• 

• Prestarea serviciilor de extensiune privind instruirea grupurilor producatorilor agricoli;

•Lansarea si administrarea Centrului de Informare si Educatie Ecologica a Populatiei din orasul Falesti

•Desfasuraea conferintei „Protectia si conservarea ariilor naturale protejate de stat - factor important in vederea imbunatatirii calitatii mediului"

•Conferinta teoretica cu directorii de scoli si licee, colaboratorii Directiei Invatamint "Formarea unui concept nou de cultura ecologica in scoala"

•Seminarul cu conducatorii organelor APL si agentii economici "Legislatia Republicii Moldova ce reglamenteaza activitatea APL, agentilor economici, cetatenilor in domeniul protectiei mediului si accesul la informatia ecologica"

•Seminarul cu consilierii si functionarii primariei orasului Falesti "Transparenta Administratiei Publice Locale si caile de imbunatatire a ei"

•Seminare practice cu fermierii si agentii economici din agricultura in domeniul businessului agrar, protectiei solului si luptei impotriva eroziunii lui, apararii drepturilor lor economice.

•Traininguri de formare a inspectorilor voluntari de mediu, expertilor in domeniul protectiei mediului si educatiei ecologice

•Mese rotunde pe problemele protectiei mediului si constientizarii ecologice a populatiei, anul?rii restric?iilor la exportul cerealelor, eficientiz?rii sistemului de subven?ionare în agricultur?

•Informare ?i consultan?? în domeniul tehnologic, economic, juridic, marketing, cre?rii cooperativelor de marketing

•Investigatii de laborator a apei potabile din mai multe localitati ale raionului, calit??ii apei din afluien?ii rîului Prut.

•Elaborarea planurilor de afaceri ?i aplica?iilor pentru creditarea lor

•Cursuri profesionale de instruire, schimb de experien??, vizite de studiu în ?ar? ?i peste hotare

•Plantarea a 4 ha de puieti pe terenurile degradate ale ariilor protejate, confectionarea si amplasarea a 25 de graurnite pentru pasari

•Editarea buletinului informativ "Salvati Natura", "Vocea Fermierului", pliantelor si afiselor tematice

•Campanii de promovare a organiza?iei ?i membrilor ei, facialitarea comercializ?rii produc?iei agricole

•Plasarea pe siteul Primei Burse Agricole din Moldova a cererilor ?i ofertelor comerciale

•Intermedierea contractelor de comercializare a produc?iei agricole

•Identificarea, ini?ierea ?i dezvoltarea afacerilor

•Editarea ?i distrinuirea ghidurilor, bro?urilor în domeniul agrar, ecologic, agriculturii ecologice, stop?rii procesului de degradare a solului

•Conferin?? interna?ional? de mediu în or. F?le?ti cu participarea exper?ilor din jude?ele Gala?i, Bac?u ?i Boto?ani, Romania "Reducerea polu?rii cu nutrien?i a bazinului hidrografic Dun?rean prin promovarea ?i utilizarea bunelor practici agricole, prietenoase mediului"

•Masa rotund? regional?„Consult?ri publice privind subven?ionarea produc?torilor agricoli în 2008"

•Mas? rotund? na?ional? "Dezvoltarea durabil? ?i producerea produselor ecologice în Republica Moldova"

• Vizite de studiu în jude?ele Ia?I, Boto?ani, Vaslui, Tîrgu Jiu, România, Done?c, Ucraina, raioanele Soroca ?i Dondu?eni, Republica Moldova

•Masa rotund? rerional? cu participarea fermierilor ?i antreprenorilor agricoli din raioanele F?le?ti, Drochia ?i Glodeni „Realit??i ?i perspective ale dezvolt?rii durabile în Republica Moldova", septembrie 2008

•Dezbateri publice privind proiectul bugetului public al ora?ului F?le?ti ?i monitorizarea execut?rii lui de c?tre societatea civil?

•Seminare informative în localit??ile rurale ale raionului privind colectarea selectiv? a de?eurilor menajere solide

•Seminarului interna?ional “Particularit??ile dezvolt?rii culturilor nucifere în arealul transfrontalier Republica Moldova – România - Ucraina” în satul rediul de sus, raionul F?le?ti (mai 2010).

•Conferin?a Regional? „Producerea ?i comercializarea culturilor cerealiere- realit??i ?i noi oportunit??i de cre?tere economic?” (Iunie 2010).

•Elaborarea raportului privind executarea bugetului or?ului F?le?ti în I semestru al anului 2010.

•Masa rotund? privind  propunerile pentru îmbun?t??irea politicilor ?i stimularea producerii organice în Republica Moldova. (Noiembrie 2010).

•Traningul “Rolul Societatii Civile in in promovarea si asigurarea transparentei in activitatea Autoritatilor locale  si institutiilor publice” (Septembrie 2010)

•Trainingul "Tehnici ?i practici de asigurare a transparen?ei activit??ii APL"  în cadrul proiectului „Transparen?a – oxigenul democra?iei” (Octombrie 2010)

•Masa rotund? "Transparen?a activit??ii Administra?iei Publice Locale ?i c?ile de perfec?ionare a ei” (decembrie 2010)

•Vizit? de studiu a beneficiarilor AO „CUTEZ?TORUL” în raionul Noua Suli??, REGIUNEA Cern?u?i, Ucraina (Decembrie 2010).

•Seminare regionale cu fermierii ?i antreprenorii agricoli în raioanele F?le?ti, Drochia, Rî?cani, Glodeni ?i Ungheni privind promovarea ?i aplicarea agriculturii ecologice ?i bunelor practici agricole favorabile mediului.

•Vizit? de studiu a fermierilor din Republica Moldova ?iu Ucraina la 3 firme agricole certificate ecologic din jude?ele Ia?i ?i Boto?ani, România.

•2 traininguri de formare de formatori din Republica Moldova, România ?i Ucraina în domeniul producerii ?i certific?rii produc?iei agroalimentare ecologice în cadrul proiectului Re?ea transfrontalier? pentru agricultura ecologic?, „EcoAgriNet”.