Home arrow Noutati arrow Doua intilniri al expertului din Grecia cu fermierii din raionul Falesti
Doua intilniri al expertului din Grecia cu fermierii din raionul Falesti Imprimare

În cadrul proiectului "Dezvoltarea Producerii Organice în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Moldovei", în luna noiembrie 2009 în oraşul Făleşti AO "CUTEZĂTORUL",  în colaborare cu centrul Regional de Protecţie a Mediului din Moldova, a organizat 2 întîlniri cu expertul proiectului respectiv din Grecia, care a reprezentat ţara fianţatoare a proiectului.

La evenimente au participat 22 de fermieri din diferite localităţi rurale ale raionului. Scopul întîlnirilor a fost identificarea problemellor cu care se confruntă fermierii la utilizarea practicilor agricole nepoluatoare şi găsirea soluţiilor pentru soluţionarea lor. 10 fermieri din numărul de participanţi vor fi selectaţi şi efectua activităţi de utilizate a metodelor agriculturii ecologice. La întîlnire a participat Vladimir Tîbîrţă, şeful Direcţiei agricole a Consiliului raional Făleşti.

 

 Conferinţa naţională a producătorilor de nuci din raionul Făleşti

 

La 2 octombrie 2009, în satul Rediul de Sus, raionul Făleşti, Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL", membră a Federaţiei Naţionale AGROinform, a organizat Conferinţa Naţională cu genericul „Promovarea culturilor nucifere în Republica Moldova". Subiectul principal a fost axat pe managementul plantaţiilor de nuc şi tehnologii moderne de producere a materialului săditor de nuc.

 

Conferinţa a fost organizată în colaborare cu Direcţia agricolă a CR Făleşti şi găzduită de SRL „Gospodarul - Rediu". La eveniment au participat peste 70 de cultivatori de nuci din 14 raioane ale ţării şi o delegaţie  de la Staţia Experimentală Ucraineană de Pomicultură din mun. Cernăuţi. 

Conferinţa a fost deschisă de Vitalie Cimpoies, care a prezentat raportul despre starea sectorului nucifer în Moldova şi perspectivele dezvoltării lui.

Tot în cadrul primei sesiuni, unde au fost discutate problemele privind dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare a plantaţiilor nucifere şi materialului săditor, au vorbit Ion Ţurcanu, doctor habilitat în agricultură de la Institutul Ştiinţific Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, Nicolae Kiktenko, directorul SRL „Gospodarul Rediu", Nicolae Bîrliba, şeful adjunct al Direcţiei agricole Făleşti, Ludmila Satina, şef de secţie la Staţia Experimentală Ucraineană de Pomicultură din Cernăuţi.

În cadrul sesiunii a doua privind producerea şi comercializarea nucilor au prezentat informaţii Constantin Gajim, secretar la UAPN din Moldova, Alexandru Fusa, consultant regional al AO „CUTEZĂTORUL", Mihai Olaru, Vitalie Ţigău, producători de nuci din r. Făleşti.

În cadrul sesiunii a treia participanţii la conferinţă au efectuat o vizită la plantaţiile şi pepiniera fermierului Nicolae Kiktenko.

 

O vizită de documentare a reprezentantului WECF la AO „CUTEZĂTORUL"

 

Anul curent AO „CUTEZĂTORUL" a devenit membră a organizaţiei internaţionale WECF „Femeile din Europa pentru un Viitor Comun" cu sediul în Olanda şi 2 filiale în Miunhen Germania şi Anemase Franţa. Cu acest prilej zilele trecute organizaţia noastră a fost vizitată de Anna Samwel, coordinator de programe de la oficiul din Olanda a organizaţiei respective.

Oaspetele a luat cunoştinţă cu activitatea Asociaţiei, proiectele şi activităţile implementate, materialele informative, editate de "CUTEZĂTORUL" în ultimii ani. Domnişoara Anna Samwel a făcut o prezentare în faţa membrilor Asociaţiei despre activitatea WECF, care în prezent are peste 100 de organizaţii partenere din peste 40 de ţări ale lumii.

Pe parcursul ultimilor ani WECF elaborează şi implementează proiecte in cooperare cu ONG - urile rurale din Europa de est, Caucaz si Asia Centrala. Direcţiile principale de activitate sunt protecţia sănătăţii umane şi mediului, dezvoltarea durabilă şi reducerea sărăciei,  îmbunătăţirea calităţii apei, sursele alternative de energie, produse chimice ne periculoase ş.a. Oaspetele a vizitat rezervaţia Risipeni - Izvoare, depozitul de deşeuri menajere centralizat, primăria comunei Călugăr şi a plecat cu impresii plăcute despre rezultatele activităţii Asociaţiei. Rămânem în aşteptarea acţiunilor comune, reciproc avantajoase cu  WECF Olanda.

 

Lansarea proiectului a avut loc la Făleşti 

 

La 23 iunie curent în incinta sălii de şedinţe a Consiliului raional Făleşti a avut loc lansarea proiectului "Dezvoltarea Producerii Organice în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Moldovei",  ce va fi implementat pe o perioadă de 18 luni de REC Moldova în parteneriat cu 2 ONG- uri din Grecia. Proiectul este susţinut financiar de Ministerul Afacerilor Externe din Grecia.            Scopul proiectului este de de a promova producţia agroalimentară organică în cadrul eforturilor susţinute ale Moldovei de creare a unei baze durabile pentru reforma agrară şi reducerea sărăciei în spaţiul rural.                                                                                        
Este de menţionat faptul că o componentă a proiectului privind implicarea fermeierilor în acţiuni de pregătire pentru agricutura ecologică va fi implementată în raionul Făleşti.

În faţa participanţilor au luat cuvîntul Victor Cotruţă, director financiar REC Moldova, reprezentantul gin Grecia, Vitalie Cimpoieş, director executiv al AO „CUTEZĂTORUL", Nicolae Bîrliba, şef adjunct al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Făleşti, Sergiu Scobioală, apicultor din or. Făleşti, Vasile Misnei, fermier di satul Glinjeni, care au prezentat comunicări şi informaţii cu privire la scopul, obiectivele şi activităţile proiectului, sarcinile tuturor actorilor implicaţi la implementarea proiectului.

Participanţilor la lansarea proiectului li s - au pus la dispoziţie diferite materiale promoţionale şi informative la temă, privind compostarea deşeurilor biodegradabile şi utilizarea lor ca îngrăşăminte organice.

 

O nouă brosură pentru cetăţeni

 

În cadrul proiectului "Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către  APL din oraşul Făleşti" AO „CUTEZĂTORUL" a editat a doua broşură cu genericul „Tehnici şi practici de monitorizare a bugetului local", cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros - Moldova".

Scopul elaborării şi editării publicaţiei respective este de a aduce la cunoştinţa publicului diverse informaţii privind bugetul oraşului Făleşti, tehnici şi practici de implicare a cetăţenilor în monitoizarea lui. Publicaţia are menirea de a ajuta şi încuraja orăşenii, organizaţiile neguvernamentale în domeniu să cunoască mai bine procedurile de monitorizare a bugetului şi în final, cum administraţia publică locală cheltuite banii publici.

 

Raportul AO "CUTEZĂTORUL" privind  executarea bugetului oraşului Făleşti în I semestru al anului 2009

 

Conform planului de acţiuni din cadrul proiectului "Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către  APL din oraşul Făleşti", experţii Asociaţiei Obşteşti „CUTEZĂTORUL" Olga Ursu şi Mihai Ursu au evaluat executarea bugetului oraşului Făleşti pentru I semestru al anului 2009.                                                                     
La baza analizei executării bugetului local al oraşului Făleşti au stat analiza bugetului pe primele 6 luni ale anului curent, discuţiile cu cetăţenii şi specialiştii primăriei, studierea ponderii serviciilor prestate la bugetul oraşului. În rezultatul monitorizării s-a constatat ca proiectul bugetului oraşului Făleşti pe anul 2009 a fost elaborat în baza art. 45 al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.1996, art. 20 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397- XV din 16.10.03, art. 14 (2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.06, normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor Republicii Moldova.

Conform deciziei Consiliului orăşenesc Făleşti nr.11/1 din 25 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Făleşti pe anul 2009", bugetul urbei pe anul 2009 la venituri a fost aprobat în sumă de 11135.9 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 11248.5 mii lei. Studierea bugetului I semestru al anului curent a constatat că veniturile bugetare pentru primele 6 luni au fost constituite, ca şi în anul 2008, din sursele a cinci capitole de bază: venituri fiscale, încasări nefiscale, transferuri, venituri din operaţiuni din capital şi mijloace speciale. Analiza implementării lui a demonstrat că executarea bugetului pe I jumătate a anului 2009 alcătueşte 59% din planul annual sau cu 1,6 ori mai mult faţă de indeplinirea bugetului pe venituri pe 6 luni ale anului 2008.(1mln 322 mii lei mai mult faţă de perioada corespunzătoare a anului 2008).

Analiza veniturilor obţinute de primăria or. Falesti în prima jumătate a anului demonstrează faptul că indicatorii de bază care influenţează asupra volumului pe venituri, în mare măsură, sunt în dependenţă de impozitele şi taxele din activitatea de comerţ a agenţilor de pe teritoriul primăriei. Spre exemplu, taxa de piaţă a oraşului a constituit 220 mii lei,  taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ- 497,7 mii lei, taxa de amplasare a reclamei- 160 mii lei, taxa pentru patenta de intreprinzător- 50 mii lei. Ponderea acestor venituri alcătueişte 1mln 227 ,7 mii lei sau 22% din veniturile totale.           

În structura veniturilor bugetului orăşănesc -63 % constitue impozitul pe venit din salariu. Planul pe anul 2009 a constutuit 3 mln 552 mii lei, iar la 30 -06-2009 au fost colectate 1 mln 990 mii lei, ce constituie îndeplinirea lui cu 56 %. Acest capitol de venituri a crescut cu 3,4 ori sau cu  1mln 407,4 mii lei mai mult faţă de perioada similara a anului 2008.

Analiza efectuată a constatat faptul ca odată cu creşterea veniturilor au crescut corespunzător şi cheltuielile primăriei. În primul rind, au crescut cheltuielile curente, care alcătuiesc cu 26 % mai mult faţă de I jumătate ale anului 2008. În I jumătate a anului 2009 primăria oraşului, în comparaţie cu aceiaşi perioadă a anului precedent, a acordat mai multe mijloace financiare populaţiei pentru servicii şi mărfuri, pentru plata muncii, pentru ajutoare materiale grupurilor vulnerabile de cetăţeni.   

Dacă comparăm veniturile şi cheltuielile efectuate observăm că creşterea veniturilor depăşeşte creşterea cheltuielilor. În mare parte, ele se datoresc faptului că au fost efectuate transferuri de la Bugetul de Stat  cu 21,5 mii lei mai mult faţă de I jumătate ale anului 2008.