Home arrow Noutati arrow Transparenta - oxigenul democratiei
Transparenta - oxigenul democratiei Imprimare
La 23 iulie curent la primăria or. Făleşti  a avut loc lansarea proiectului "Transparenţa - oxigenul democraţiei". El va fi implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” în colaborare cu ONG - ul „Rural Nord” şi primăria or. Făleşti cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Republica Moldova. 
La eveniment au participat 24 de reprezentanţi ai consiliului şi primăriei locale, instituţiilor publice, societăţii civile, mass- media, cetăţenilor. Raportul privind proiectul "Transparenţa - oxigenul democraţiei" – o nouă oportunitate de implicare a cetăţenilor în procesul de soluţionare a problemelor comunitare, scopul, obictivele şi activităţile din cadrul  proiectului şi a responsabililor de executare a lor a fost prezentat de coordonatorul proiectului, directorul executiv al AO ”CUTEZATIORUL”.  
Despre parteneriatul primăriei or. Făleşti cu societatea civilă întru îndeplinirea cerinţelor legii Republicii Moldova cu privire la transparenţa în procesul decizional a vorbit primarul oraşului Pavel Ivanciuc. Dumnealui a adus exemple concrete despre iniţiativele AO „CUTEZĂTORUL”, altor ONG – uri privind participarea la monitorizarea bugetului oraşului Făleşti, atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii oraşului.
Despre acţiunile concrete din cadrul proiectului şi rolul fiecărui partener în realizarea lor a vorbit Damian Furdui, asistentul directorului de proiect. Pornind de la scopul proiectului -         
 contribuirea societăţii civile la sporirea nivelului de transparenta a administratiei publice locale din oraşul Făleşti, participanţii au concretizat unele momente privind organizarea adunărilor informative și dezbaterilor publice, treningurile cu reprezentanţii societăţii civile şi APL.
Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 12 luni şi are menire de a crea condiţii pentru accesul mai deplin al cetăţenilor la informaţia de interes public, luarea deciziilor şi sporirea nivelului de transparenţă a Consiliului local şi primăriei Făleşti. În acest scop la primăria oraşului va fi creat „Ghişeul Cetăţeanului”, lansată linia telefonică fierbinte, panoul informativ, editate şi distribuite 6 pliante tematice, 4 numere ale buletinului informativ „Comunitatea”, broşura „Ghidul cetăţeanului”.
Este impresionant faptul că proiectul respectiv completează şi continuă acţiunile începute    în oraşul Făleşti în anul 2009 în cadrul proiectului  „Cetăţeni activi – comunitate puternică”.  Vor fi consolidate şi dezvoltate în continuare relaţiile de colaborare ale ONG – urilor implicate în proiect cu Consiliul local, primăria oraşului privind transparenţa activităţii APL.

 

Rezultatele sondajului privind

accesul la informaţie şi problemele stringente ale oraşului Făleşti

 

După cum v-am mai informat, Asociaţia Obsteasca  „CUTEZĂTORUL”, începând cu luna ianuarie curent, implementează în oraşul Făleşti  proiectul “Cetăţeni activi - comunitate puternică”, susţinut financiar de Fundaţia Soros – Moldova.
Pornind de la  scopul proiectului de a contribui la crearea in or. Falesti a unei administraţii publice locale deschise pentru cetăţeni, protagoniştii proiectului au organizat sondajul de opinie publică în cadrul căruia au fost intervievaţi 125 de cetăţeni din 5 sectoare ale oraşului Făleşti.
Pe lângă obiectivul de a determina gradul de informare al cetăţenilor privind bugetul oraşului, activitatea Consiliului şi primăriei or. Făleşti, sondajul a avut scopul de a identifica problemele stringente de care Consiliul local trebuie să ţină cont la distribuirea banilor publici.
Analiza sondajului de opinie arată că sursa principală de informaţie privind activitatea administraţiei locale este mass – media (21 %), ziarul „Patria mea” (20 %), panul informativ al primăriei (19 %), de la consilieri (17 %). Numai 42 % din respondenţi apreciază satisfăcătoare şi bună activitatea administraţiei publice.
La întrebarea care sunt problemele stringente ale oraşului de care trebuie să ţină cont consilierii la distribuirea banilor publici, părerile s-au divizat în diverse categorii, dar în mare parte au ţinut de construcţia şi reparaţia drumurilor (30%), amenajarea, salubrizarea şi iluminarea oraşului(25%), aprovizionarea cu apă şi canalizare (17%), revitalizarea activităţilor întreprinderilor (11%), gazificarea totală a oraşului (6%), prestarea ne calitativă a serviciilor comunale (5%), înrăutăţirea situaţiei culturale (4%), construcţia unei pieţe agricole noi (2%).
Referitor la faptul dacă cunosc că au dreptul să asiste la şedinţele Consiliului local şi să participe la luarea deciziilor au răspuns afirmativ 36% din cetăţeni, 59% au recunoscut că nu cunoşteau despre acest drept şi 5% nu se interesează de asta. Numai 14% din respondenţi au asistat vreodată la şedinţa Consiliului local, 82% n-au asistat niciodată, precum şi la luarea deciziilor, 4% sunt indiferenţi la această întrebare şi nici nu doresc să asiste. Numai 14% din respondenţi au accesat pagina web a primăriei, 4% nu sunt interesaţi de aceasta şi 80% din respondenţi n-au accesat pagina web. 
Ceea ce ţine de bugetul oraşului, cunoştinţele cetăţenilor sunt şi mai mici. Numai 10% dintre respondenţi dispun de informaţii privind bugetul oraşului şi procedurile bugetare, 80% nu cunosc nimic despre bugetul local şi 10% sunt indiferenţi. 
82% dintre respondenţi au răspuns că n-au participat la dezbateri, iar 14% au spus că nu-i interesează dezbaterile şi consultările bugetului. 12% dintre respondenţi cunosc că este adoptat bugetul oraşului pentru anul 2010, 84% dintre cetăţenii intervievaţi nu cunosc suma bugetului, iar pe 4% nici nu-i interesează. La întrebarea dacă sunt de acord cum sunt cheltuiţi banii publici în or. Făleşti, numai 6% dintre respondenţi sunt de acord cu aceasta, 42% au răspuns că nu sunt de acord cum sunt cheltuiţi banii publici şi 47% nu cunosc unde sunt direcţionaţi banii publici, iar 5% din respondenţi nu se interesează cum sunt cheltuiţi banii publici.
La întrebarea cum apreciază activitatea Consiliului local şi a primăriei, 17% din respondenţi au răspuns că nu ştiu, adică nu pot da o apreciere, deoarece nu posedă informaţie de referire, 41% din intervievaţi o apreciază ne satisfăcător, 38%- apreciază satisfăcătoare activitatea APL şi doar 4% dintre cetăţenii chestionaţi consideră ca bună activitatea administraţiei publice.
Cel mai aprins subiect de discuţie a fost referitor la transparenţa activităţii primăriei Făleşti. Doar 12 persoane dintre respondenţi au ştiut despre existenţa Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11. 2008, o bună parte intuiau despre ce este vorba, iar majoritatea nu ştiau chiar ce înseamnă acest cuvânt. În final, 30% dintre respondenţi au apreciat activitatea primăriei ne transparentă, 10% o socot transparentă, 49%- nu ştiu, 11%- nu-i interesea

 

A fost completată componenţa Consiliului Civic de Monitorizare o bugetului obştesc

 

Concomitent cu verificarea gradului de informare al cetăţenilor privind bugetul oraşului şi problemele stringente de care consilierii trebuie să ţină cont la distribuirea banilor publici, a fost anunţat un concurs de selectare pentru completarea Consiliului Civic de Monitorizare cu noi membri. Astfel, Consiliul a fost completat cu doamna Natalia Burlaca, director SRL „Benasem - Agro”, Emil Coliban - corespondent la Radioul Naţional, Serghei Voloşciuc - pensionar, şeful azilului de bătrâni din or. Făleşti,  Nastas Tudor - corespondent la ziarul „Patria mea”, Leahu Ion – directorul Întreprinderii de Construcţii Nr. 2 din or. Făleşti care şi – au dat acordul să activeze în această instituţie ne formală a cetăţenilor.
               Tot în această perioadă au fost dezvoltate relaţiile de colaborare cu Consiliul local, primăria, societatea civilă privind organizarea monitorizării bugetului, discutate şi ajustate la condiţiile locale mecanismele de implicare a publicului la monitorizarea bugetului, elaborate în cadrul proiectului precedent. 

 

Raportul AO “CUTEZĂTORUL” privind executarea bugetului oraşului Făleşti în anul 2009

 

Raportul AO “CUTEZĂTORUL” privind executarea bugetului oraşului Făleşti în anul 2009 a fost elaborat de expertul proiectului, preşedintele Consiliului Civic de monitorizare a bugetului doamna Olga Ursu, directorul executiv al Asociaţiei Vitalie Cimpoieş în cadrul proiectului „Cetăţeni activi - comunitate puternică”, susţinut financiar de Fundaţia SOROS Moldova prin Programul Administraţie Publică şi Bună Guvernare.
În urma analizei bugetului oraşului pentru anul 2009, discuţiei cu consilierii, funcţionarii primăriei, cetăţenii, unele organizaţii ne guvernamentale, participării la şedinţele Consiliului orăşenesc s- a constatat că
bugetul oraşului Făleşti pe anul 2009 a fost elaborat în baza art. 45 al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.1996, art. 20 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397- XV din 16.10.03, art. 14 (2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.06, normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor Republicii Moldova.
Conform raportului Consiliului local privind executarea bugetului or. Făleşti, venitul total precizat pentru anul 2009 a alcătuit 12010,6 mii lei. Din suma totală de venituri, 54,5% constituie veniturile curente, iar 45,5 % transferurile din bugetul centralizat. De aici se observă că una din sursele  esenţiale ale formării bugetului or. Făleşti rămân în continuare transferurile, cu toate că se observă o scădere de circa 10% faţă de anul 2008. Ca şi în anii trecuţi se observă că veniturile bugetare a urbei au fost constituite, din sursele a cinci capitole de bază: venituri fiscale, încasări ne fiscale, transferuri, venituri din operaţiuni din capital şi mijloace speciale.
Din totalul de venituri curente, 4800,6 mii lei alcătuiesc veniturile fiscale, ponderea cărora constituie 38,9%. Analiza veniturilor obţinute în anul 2009 demonstrează faptul că indicatorul de bază în structura veniturilor curente îi aparţine impozitului din salariu în sumă de 3956,1 mii lei sau 32,0% din venituri. Faţă de suma precizată pe anul 2009 veniturile din impozitul din salariu au crescut cu 7,6 %, iar faţă de anul 2008- de 3,2 ori. Aşadar din totalul de venituri pe anul 2009, a treia parte din suma veniturilor colectate o alcătuieşte impozitul din salariu. Veniturile din încasările ne fiscale în anul 2009 au constituit 19933,8 mii lei sau 15,6 % din venitul total. Din aceste venituri 694,9 mii lei sau 5,6% sunt veniturile încasate de la taxa pentru patentă:, 656,6 mii lei sau 5,3 %- de la taxa pentru unităţile comerciale. În comparaţie cu anul 2008 defalcările în bugetul orăşenesc de la taxa pentru unităţile comerciale s - au mărit cu 119,1, ce demonstrează o mică înviorare economică şi sporire pe teritoriul primăriei oraşului Făleşti a numărului unităţilor comerciale. În urma eliberării unui 10 număr impunător de patente au fost acumulate cu 340 mii lei mai mult decât au fost preconizate, 160 mii lei au survenit de la unităţile comerciale, 78 mii lei pentru plata certificatului de urbanism. 500 mii lei au fost utilizate pentru elaborarea planului urbanistic al oraşului, 60 mii pentru reparaţia Complexului memorial şi procurarea centrelor muzicale la 2 cămine culturale. Despre aceste schimbări pozitive s-a accentuat şi în cadrul Forului Investitional internaţional „Raionul Făleşti – regiune transfrontalieră atractivă”, desfăşurată în octombrie 2009, la care AO „CUTEZĂTORUL” a fost co-organizatoare.
Conform Codului Fiscal, titlul VII Taxele locale, Capitolul 3, Ar. 292/2 cota concretă a taxelor locale se stabileşte de către autorităţile publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii. Astfel în anul 2010, taxa pentru amenajarea teritoriului se va mări de 2 ori pentru fiecare angajat (de la 40 lei până la 80 lei). Dacă în anul 2009 în bugetul oraşului au fost colectate 148,9 mii lei sau cu 18,3 mii lei mai mult decât în 2008, apoi în anul 2010 bugetul oraşului se va completa cu circa 300 mii lei. În legătură cu faptul că impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător este de cota zero, conform codului fiscal, în bugetul oraşului veniturile de la acest impozit au lipsit. Dacă în anul 2007 la acest compartiment au fost colectate 1561,2 mii lei apoi în 2008 în bugetul oraşului au parvenit numai 418,6 mii lei datorii din perioada precedentă.
Impozitul pe proprietate pe anul 2009 în sumă de 354,3 mii lei precizat a fost îndeplinit cu 92,7%, iar bugetul oraşului n - a primit 25,9 mii lei. În anul 2010 s-a modificat metoda de impozitare a bunurilor imobiliare cu destinaţie non agricolă. Acest impozit include valoarea obiectului şi terenul de pământ pe care este amplasat acest obiect. Valoarea acestor obiecte pentru impozitare vor fi apreciate de organele cadastrale locale. În legătură cu aceasta, agenţii economici, cât şi persoanele fizice vor plăti impozite mai mari, dacă
dispun de obiecte imobiliare scumpe. În legătură cu aceste modificări, în anul 2010 veniturile în bugetul oraşului se vor mări simţitor. E îmbucurător faptul că din an în an se observă o creştere a bugetului,
atât cantitativă, cât şi calitativă. Analiza implementării bugetului oraşului Făleşti în anul precedent a demonstrat că executarea bugetului pe anul 2009 alcătuieşte 105,4 % sau cu 344,2 mii lei mai mult faţă de suma precizată pe  perioada de gestiune. Odată cu creşterea veniturilor corespunzător a crescut şi suma
cheltuielilor, ne cătând la faptul că îndeplinirea bugetului la compartimentul cheltuieli pe anul 2009 a constituit 99,9% sau cu 17,9 mii lei mai puţin faţă de suma anuală precizată.
Din toate cheltuielile curente, 4446,6 mii lei sau 48,5 % au fost alocate pentru retribuirea muncii sau cu 1397,9 mii lei mai mult faţă de anul bugetar 2008. Cheltuielile la compartimentul contribuţii obligatoriii de asigurări (BASS) alcătuiesc 1239,0 mii lei sau 10,3 % din cheltuielile curente. În legătură cu creşterea arifelor la energia electrică şi la gaze naturale în comparaţie cu anul 2008 au crescut şi cheltuielile cu 9,3 mii lei şi 6,7 mii lei corespunzător. Deci cheltuielile la mărfuri şi servicii în anul 2009 au constituit 2752,3 mii lei sau 22,8 % din totalul de cheltuieli.
Analizând caracterul de consum al bugetului urbei din anul 2008 cu bugetul anului 2009 putem menţiona că bugetul anului precedent a avut un caracter mai social, contribuind la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor. El a contribuit la îmbunătăţirea calităţii alimentării copiilor din instituţiile preuniversitare şi preşcolare din oraş. În acest scop au fost cheltuiţi cu 256,6 mii lei mai mulţi decât în anul 2008. În legătură cu creşterea veniturilor în bugetul oraşului pe anul 2009, a apărut oportunitatea de a majora şi plata muncii angajaţilor din sfera bugetară, finanţată din bugetul local. În anul 2009 retribuirea muncii a crescut cu 1397,9
mii lei faţă de anul bugetar 2008.
În anul 2009 au fost investite 92,7 mii lei în construcţia obiectelor de menire socială, 46,8 mii lei - în construcţia obiectelor de gazificare. Pentru procurarea mijloacelor fixe în anul 2009 au fost alocate 80,9 mii lei sau cu 4,5 ori mai mult faţă de anul 2008. Graţie proiectuluiStabilirea managementului adecvat al deşeurilor menajere solide în raionul Făleşti”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Bună Vecinătate RomâniaRepublica Moldova în oraş au fost construite 15 platforme şi instalate 75 de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere solide în sumă de circa 250 mii lei. Au inervenit unele schimbări spre bine şi în atitudinea consilierilor la discutarea şi aprobarea bugetului. Dacă la discutarea bugetului pentru 2009 au avut loc multe polemici, deseori ineficiente, aprobîndu - l în a doua şedinţă,
atunci bugetul pentru 2010 a fost aprobat unanim. În acelaşi timp, în anul 2009, ca şi în 2008, nu s-a schimbat esenţial situaţia privind combaterea sărăciei, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, atragerea  nvestiţiilor în infrastructură, crearea locurilor de muncă. Ca şi în raportul anului 2009, la capitolul cheltuieli, putem menţiona în continuare caracterul de consum al bugetului oraşului. Cu toate că au fost menţionate
negativ în raportul anului 2008, nu s-a îmbunătăţit nici starea drumurilor, nici iluminarea oraşului, care aproape că lipseşte de mai mulţi ani.
Analizând executarea bugetului oraşului Făleşti pentru anul 2009 am ajuns la concluzia că Consiliul local, primăria nu poate soluţiona cu sursele proprii disponibile toate problemele cu care se confruntă cetăţenii urbei. Deaceia o oportunitate pentru a ieşi din această situaţie este crearea unei 12 instituţii în cadrul primăriei, angajarea unui specialist, ce s - ar ocupa de identificarea problemelor stringente ale oraşului, surselor financiare locale, regionale, naţionale şi internaţionale pentru dezvoltarea infrastructurii oraşului, asigurarea cu apă potabilă, salubrizarea şi iluminarea oraşului, reparaţia drumurilor şi trotuarelor.
O altă posibilitate de completare a bugetului urbei este extinderea spectrului de servicii prestare de către primăria oraşului pentru cetăţeni. La o responsabilitate mai mare atât pentru prestarea serviciilor, cât şi
pentru amenajarea şi salubrizarea oraşului va contribui şi planul de dezvoltare urbanistică a oraşului Făleşti, aprobat la şedinţa Consiliului local din I trimestru al anului curent. Pentru ca bugetul oraşului să fie transparent şi realizat eficient se cere implicarea cetăţenilor în acest proces. Sondajul de opinie publică, organizat în cadrul proiectului, arată că majoritatea locuitorilor nu dispun de informaţia privind procedurile bugetare. 80 % din respondenţi au declarat că nu ştiu nimic despre bugetul oraşului, iar 10 %- sunt indiferenţi faţă de el, 41% din cetăţenii intervievaţi au menţionat activitatea ne satisfăcătoare a APL, 30 % o socot ne transparentă, iar 10 % din ei nu au încredere în ea.
Recomandări:
Utilizarea eficientă a bugetului oraşului şi asigurarea transparenţei folosirii banilor publici
Atragerea unui număr mai mare de cetăţeni la consultarea proiectului bugetului şi monitorizării lui
Crearea, pe lângă primăria oraşului, a Agenţiei de elaborare şi implementare a proiectelor, ce se va ocupă de pregătirea resurselor umane şi atragerea investiţiilor pentru soluţionarea problemelor din oraş
Angajarea din sursele proprii a unui specialist în elaborarea şi implementarea proiectelor, crearea grupului de elaborare a proiectelor şi atragere a investiţiilor.
Amenajarea panoului informativ privind procedurile bugetare şi mersul executării bugetul obştesc.
Este necesar de luat măsuri concrete pentru acordarea asistenţei şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în oraş, creând în acest scop Centrul de Susţinere a Antreprenoriatului.
Elaborarea şi adoptarea la şedinţa consiliului local a Planului de dezvoltare social economică a oraşului Făleşti cu implicarea instituţiilor publice, societăţii civile, cetăţenilor.
 
Olga Ursu- expert, preşedintele Consiliului Civic de Monitorizare a
bugetului oraşului Făleşti

 

Vitalie Cimpoieş- directorul executiv al AO „CUTEZĂTORUL”

 

S-a desfăşurat şedinţa primului focus grup

 

În cadrul proiectului „Cetăţeni activi - comunitate puternică” în oraşul Făleşti au fost create 2 focus grupuri a câte 12 persoane fiecare. Scopul creării lor este de a pune în discuţie problemele oraşului Făleşti, identificate în cadrul sondajului de opinie, organizat la începutul anului curent. La 1 aprilie a avut loc şedinţa primului grup, la care au participat 12 locuitori ai oraşului din toate cele 5 sectoare. 
            Şedinţa a fost moderată de expertul Vitalie Cimpoieş care a efectuat o trecere în revistă a problemelor cu care se confruntă cetăţenii oraşului şi rezultatele sondajului de opinie publică.
Membrii focus grupului s-au inclus foarte activ în discuţii, identificând atât problemele vechi, cît şi altele noi, de care atât Consiliul local, cât şi primăria trebuie să ţină cont la cheltuirea banilor publici. E de menţionat faptul că problemele identificate de membrii focus grupului, în mare parte,  au coincis cu cele identificate în cadrul sondajului, organizat în cadrul proiectului. E lăudabil şi faptul că şi decizia grupului pentru identificarea unei probleme importante pentru a fi soluţionată prin intermediul ului proiect, finanţat de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, reparaţia si pavarea trotuarelor a 2 străzi din oraş, a coincis cu părerea c cetăţenilor intervievaţi. Rezultatele sondajului şi problemelor identificate în cadrul grupului au fost transmise primăriei locale.

   

Un seminar util pentru fermieri

 

La 14 mai curent AO “CUTEZĂTORUL” a organizat în oraşul Făleşti seminarul cu genericul „Dezvoltarea agriculturii ecologice şi cerinţele Uniunii Europene privind certificarea producţiei ecologice”. La el au participat 25 de fermieri şi antreprenori agricoli, membri ai AO „CUTEZĂTORUL” din localităţile rurale ale raionului Făleşti. Participanţii au audiat rapoartele „Dezvoltarea agriculturii ecologice în condiţiile încălzirii globale şi schimbărilor climatice”, „Principiile Agriculturii Organice şi cadrul legal al ei”, Standardele internaţionale si europene de producere a producţiei organice, marketingul agriculturii ecologice şi oportunităţile de subvenţionare a activităţilor de agricultură organică, prezentate de Boris Boincean, doctor habilitat în ştiinţe agricole, Vitalie Cimpoieş şi Alexandru Fusa, AO „CUTEZĂTORUL”.